คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 มัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2556

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นเรียน วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน มัธยมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา 2555

โดย ครูปริญวัฒน์  ถมกระจ่าง