WIL Subject (857-314,857-323)


ผู้สอน
มณฑิรา เอียดเสน
เข้าสู่ระบบเมื่อ 8 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
WIL Subject (857-314,857-323)

รหัสวิชา
66468

รหัสวิชาของสถานศึกษา
857-323

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คำอธิบายวิชา

รายวิชาที่เรียนรู้ภาคทฤษฎีควบคู่กับการเรียนรู้จากการปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2565)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)