เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า


Pengajar
นาย ชาญชัย สุริยบุญ
Waktu masuk saat ini pada 2 hari ago

Keterangan
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า

Nomor Identifikasi Kelas
66471

Kode Kelas
GE 4005

Sekolah
วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

Keterangan
  แนวคิดและหลักการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่จำเป็น ต่อการปฏิบัติงาน ทักษะการรู้สารสนเทศ การสืบค้น การรวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์สารสนเทศเพื่อ นำเสนอผลการศึกษาค้นคว้าและการอ้างอิง เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศและการนำไปใช้ การใช้สื่อ มัลติมีเดียและเครือข่ายสังคมออนไลน์  และฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษาค้นคว้า กฎหมาย และจริยธรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2565)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)