เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า


ผู้สอน
นาย ชาญชัย สุริยบุญ
เข้าสู่ระบบเมื่อ 12 เดือน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า

รหัสวิชา
66471

รหัสวิชาของสถานศึกษา
GE 4005

สถานศึกษา
วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

คำอธิบายวิชา
  แนวคิดและหลักการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่จำเป็น ต่อการปฏิบัติงาน ทักษะการรู้สารสนเทศ การสืบค้น การรวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์สารสนเทศเพื่อ นำเสนอผลการศึกษาค้นคว้าและการอ้างอิง เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศและการนำไปใช้ การใช้สื่อ มัลติมีเดียและเครือข่ายสังคมออนไลน์  และฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษาค้นคว้า กฎหมาย และจริยธรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books