homeการเมืองเปรียบเทียบ (ภาคฤดูร้อน/ ๒๕๕๕)
personperson_add
การเมืองเปรียบเทียบ (ภาคฤดูร้อน/ ๒๕๕๕)

ผู้สอน
อาจารย์ อาจารย์ทัศนะ คล่องวิจักษณ์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การเมืองเปรียบเทียบ (ภาคฤดูร้อน/ ๒๕๕๕)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
6651

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ในภาคฤดูร้อนด้วยระยะเวลาที่กระชั้นชิดประมาณ ๒ สัปดาห์กว่าๆ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องปรับรูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอน ที่อาจแตกต่างไปจากภาคการศึกษาที่ ๑ และ ๒ แต่ทั้งนี้จะมีชั่วโมงบรรยายไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงตามเกณฑ์มาตรฐานฯ ที่ สกอ.กำหนด ดังนั้นนอกจากนักศึกษาจะต้องฟังบรรยายในชั้นเรียนแล้ว ขอให้นักศึกษาติดตามความเคลื่อนไหวในห้องเรียนออนไลน์อย่างต่อเนื่อง


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)