homeการเมืองเปรียบเทียบ (ภาคฤดูร้อน/ ๒๕๕๕)
person
การเมืองเปรียบเทียบ (ภาคฤดูร้อน/ ๒๕๕๕)

ผู้สอน
อาจารย์ อาจารย์ทัศนะ คล่องวิจักษณ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 วันที่แล้ว

ชื่อวิชา
การเมืองเปรียบเทียบ (ภาคฤดูร้อน/ ๒๕๕๕)

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
6651

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ในภาคฤดูร้อนด้วยระยะเวลาที่กระชั้นชิดประมาณ ๒ สัปดาห์กว่าๆ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องปรับรูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอน ที่อาจแตกต่างไปจากภาคการศึกษาที่ ๑ และ ๒ แต่ทั้งนี้จะมีชั่วโมงบรรยายไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงตามเกณฑ์มาตรฐานฯ ที่ สกอ.กำหนด ดังนั้นนอกจากนักศึกษาจะต้องฟังบรรยายในชั้นเรียนแล้ว ขอให้นักศึกษาติดตามความเคลื่อนไหวในห้องเรียนออนไลน์อย่างต่อเนื่อง


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)