เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การเมืองเปรียบเทียบ (ภาคฤดูร้อน/ ๒๕๕๕)

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ในภาคฤดูร้อนด้วยระยะเวลาที่กระชั้นชิดประมาณ ๒ สัปดาห์กว่าๆ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องปรับรูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอน ที่อาจแตกต่างไปจากภาคการศึกษาที่ ๑ และ ๒ แต่ทั้งนี้จะมีชั่วโมงบรรยายไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงตามเกณฑ์มาตรฐานฯ ที่ สกอ.กำหนด ดังนั้นนอกจากนักศึกษาจะต้องฟังบรรยายในชั้นเรียนแล้ว ขอให้นักศึกษาติดตามความเคลื่อนไหวในห้องเรียนออนไลน์อย่างต่อเนื่อง