ผู้สอน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิชาญ อมรากุล
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 18 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

829111_3_55


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
6653

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยพะเยา


คำอธิบายชั้นเรียน

ความหมาย ความสำคัญ ประเภทการวิจัย ปัญหาและสมมุติฐานการวิจัย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือการวิจัย วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล จรรยาบรรณนักวิจัย การเขียนโครงร่างและรายงานการวิจัย