88 วิชา โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี กลุ่มเรียน สฎ.2310.121 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ม.6)


ผู้สอน
Aj.Renuka Kunchamnan
เข้าสู่ระบบเมื่อ ประมาณ 12 ชั่วโมง ที่แล้ว

ชื่อวิชา
88 วิชา โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี กลุ่มเรียน สฎ.2310.121 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ม.6)

รหัสวิชา
66556

รหัสวิชาของสถานศึกษา
BIS0611

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

คำอธิบายวิชา

วิชาบังคับก่อน :BIS0605การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น โครงสร้างข้อมูลแบบต่าง ๆ เช่น ลิสต์ สแตก ต้นไม้ กราฟ เซ็ต การเรียงลำดับข้อมูลด้วย อัลกอริทึมแบบ บับเบิล การแทรก เชลล์ ฮีพควิกการค้นหาด้วยอัลกอริทึมแบบตามลำดับ แบบไบนารี โครงสร้างต้นไม้และการดำเนินการกับข้อมูลในโครงสร้างต้นไม้ โครงสร้างกราฟและการดำเนินการกับ ข้อมูลในโครงสร้างกราฟ การประยุกต์ใช้โครงสร้างข้อมูลเพื่อแก้ปัญหาในธุรกิจภาคปฏิบัติใช้โปรแกรม ภาษาที่กำหนดเขียนโปรแกรมประยุกต์โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธีเพื่อแก้ปัญหาในงานธุรกิจ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2565)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)