home1-2015_SMM2206_การกัดกร่อน
personperson_add
1-2015_SMM2206_การกัดกร่อน

ผู้สอน
ภัทราวรรณ คหะวงศ์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
1-2015_SMM2206_การกัดกร่อน

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
6656

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

Corrosion technology


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)