home1-2015_SMM2206_การกัดกร่อน
person
1-2015_SMM2206_การกัดกร่อน

ผู้สอน
ภัทราวรรณ คหะวงศ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 18 วันที่แล้ว

ชื่อวิชา
1-2015_SMM2206_การกัดกร่อน

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
6656

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

Corrosion technology


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)