20204-8502 โครงการ 1 ห้อง 3/1 คธ.


ผู้สอน
คุณครู ปาลิดา เส้งสุย
เข้าสู่ระบบเมื่อ 10 เดือน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
20204-8502 โครงการ 1 ห้อง 3/1 คธ.

รหัสวิชา
66561

สถานศึกษา
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)

คำอธิบายวิชา

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ หลักการจัดทำโครงการ การวางแผน การดำเนินงาน การแก้ไขปัญหา การประเมินผล การจัดทำรายงานและการนำเสนอผลงาน โดยปฏิบัติจัดทำโครงการสร้างและหรือพัฒนางานที่ใช้ความรู้และทักษะในระดับฝีมือ สอดคล้องกับสาขาวิชาชีพที่ศึกษา ดำเนินการเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มตามลักษณะของงานให้แล้วเสร็จในระยะเวลาที่กำหนด

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

  1. เข้าใจหลักการและกระบวนการวางแผนจัดทำโครงการสร้างและหรือพัฒนางาน
  2. ประมวลความรู้และทักษะในการสร้างและหรือพัฒนางานในสาขาวิชาตามกระบวนการวางแผน ดำเนินงาน แก้ไขปัญหา ประเมินผล ทำรายงานและนำเสนอผลงาน
  3. มีเจคติและกิจนิสัยในการทำงานด้วยความรับผิดชอบ มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น

สมรรถนะรายวิชา

  1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการสร้างและพัฒนางานอาชีพอย่างเป็นระบบ
  2. เขียนโครงการสร้างและพัฒนางานตามหลักการ
  3. ดำเนินงานตามแผนงานโครงการตามหลักการและกระบวนการ
  4. เก็บข้อมูล วิเคราะห์ สรุปและประเมินผลการดำเนินงานโครงการตามหลักการ
  5. รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการตามรูปแบบ
  6. นำเสนอผลการดำเนินงานด้วยรูปแบบวิธีการต่าง ๆ

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books