C# Programming Basic

คำอธิบายชั้นเรียน

หากเราต้องการจะเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เราก็ควรจะรู้เสียก่อนว่าสิ่งที่เรียกว่า ภาษาโปรแกรม (Programming Language) นั้นทำงานอย่างไรมีเหตุผลสำคัญอย่างน้อยสองประการที่ทำให้ การศึกษาการทำงานของภาษาคอมพิ วเตอร์ ในฐานะตัวแปลภาษา(Language Translator) เป็นสิ่งสำคัญ