การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน622828002


ผู้สอน
ผศ. ดร.ชมนาด มั่นสัมฤทธิ์
เข้าสู่ระบบเมื่อ 2 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน622828002

รหัสวิชา
66581

รหัสวิชาของสถานศึกษา
บช3005402

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

คำอธิบายวิชา

การกำกับดูแลกิจการ วัตถุประสงค์และองค์ประกอบของการควบคุมภายใน การควบคุมภายใต้แนวคิดของ COSO การจัดการความเสี่ยงขององค์กร (Enterprise Risk Management : ERM) ตามแนวคิดของ COSO การประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายใน แนวคิดการตรวจสอบภายในและการจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายใน จริยธรรมและมาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายใน ประเภทและขั้นตอนของงานตรวจสอบภายใน การตรวจสอบภายในกิจกรรมที่สำคัญขององค์กร รวมทั้งหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ตรวจสอบภายในต่อการทุจริตในองค์กร


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2565)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)