เทคนิคการสอนการเขียนโปรแกรมขั้นพื้นฐาน

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

การโปรแกรมขั้นพื้นฐาน