homeกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา Criminal Procedure Law
personperson_add
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา Criminal Procedure Law

ผู้สอน
ดร. ศิริโสภา สันติทฤษฎีกร
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา Criminal Procedure Law

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
6668

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา

คำอธิบายชั้นเรียน

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา Criminal Procedure Law : สิ่งที่นักศึกษาจะต้องมีคือ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ค่ะ 


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)