กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา Criminal Procedure Law

ศิริโสภา สันติทฤษฎีกร

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา

คำอธิบายชั้นเรียน

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา Criminal Procedure Law : สิ่งที่นักศึกษาจะต้องมีคือ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ค่ะ