เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา Criminal Procedure Law

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ดร. ศิริโสภา สันติทฤษฎีกร

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา Criminal Procedure Law : สิ่งที่นักศึกษาจะต้องมีคือ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ค่ะ