วิชาการจัดการสมัยใหม่

วรากร อินทารา

มหาวิทยาลัยการจัดการ

คำอธิบายชั้นเรียน

สาขาวิชาการจัดการ