ม.2 เพิ่มเติม

คำอธิบายชั้นเรียน

 นักเรียนชั้น ม.2 ที่เรียนเพิ่มเติมวิชาตารางการทำงานเบื้องต้น(Excel)