homeการจัดการโซ่อุปทาน
personperson_add
การจัดการโซ่อุปทาน

ผู้สอน
ณัฐวุฒิ อิ้มพัฒน์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การจัดการโซ่อุปทาน

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
6686

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาลักษณะ ความหมาย โครงสร้างทางกลยุทธ์เพื่อวิเคราะห์โซ่อุปทาน การวางแผนอุปสงค์ และอุปทาน การจัดการสินค้าคงคลังในโซ่อุปทาน การขนส่ง การออกแบบเครือข่ายและเทคโนโลยีสารสนเทศในโซ่อุปทาน การประสานงานในโ่ซ่อุปทาน และกรณีศึกษา


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)