เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การจัดการโซ่อุปทาน

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ศึกษาลักษณะ ความหมาย โครงสร้างทางกลยุทธ์เพื่อวิเคราะห์โซ่อุปทาน การวางแผนอุปสงค์ และอุปทาน การจัดการสินค้าคงคลังในโซ่อุปทาน การขนส่ง การออกแบบเครือข่ายและเทคโนโลยีสารสนเทศในโซ่อุปทาน การประสานงานในโ่ซ่อุปทาน และกรณีศึกษา