การประยุกต์คอมพิวเตอร์ในงานสถิติ (ระยะสั้นศรีเสมา ม.4)

คำอธิบายชั้นเรียน

การประยุกต์คอมพิวเตอร์ในงานสถิติ (ระยะสั้นศรีเสมา)