homeBSC 483 สัมมนาการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ (Seminar in Computer Application)
person
BSC 483 สัมมนาการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ (Seminar in Computer Application)

ผู้สอน
ดร. ดร. ดวงกมล แก้วแดง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
BSC 483 สัมมนาการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ (Seminar in Computer Application)

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
6689

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ขั้นพื้นฐาน เป็นการเตรียมความพร้อมด้านปัญญาในการนำความรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจที่ต้องอาศัยเทคโนโลยีเพื่อ

1) สร้างโอกาสทางธุรกิจ

2) เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

3) สร้างความได้เปรียบทางธุรกิจ และ

4) ลดความได้เปรียบทางธุรกิจจากคู่แข่งขัน

ทั้งนี้ ควรมีการเปลี่ยนแปลงตัวอย่างอ้างอิงให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางด้านธุรกิจและเทคโนโลยีในปัจจุบัน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)