เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

BSC 483 สัมมนาการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ (Seminar in Computer Application)

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ขั้นพื้นฐาน เป็นการเตรียมความพร้อมด้านปัญญาในการนำความรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจที่ต้องอาศัยเทคโนโลยีเพื่อ

1) สร้างโอกาสทางธุรกิจ

2) เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

3) สร้างความได้เปรียบทางธุรกิจ และ

4) ลดความได้เปรียบทางธุรกิจจากคู่แข่งขัน

ทั้งนี้ ควรมีการเปลี่ยนแปลงตัวอย่างอ้างอิงให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางด้านธุรกิจและเทคโนโลยีในปัจจุบัน