home6101310 โปรแกรมประยุกต์ด้านการเงินและการบัญชี (ภาคพิเศษ 3/2555)
personperson_add
6101310 โปรแกรมประยุกต์ด้านการเงินและการบัญชี (ภาคพิเศษ 3/2555)

ผู้สอน
อาจารย์ประพนธ์ เด่นดวง
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
6101310 โปรแกรมประยุกต์ด้านการเงินและการบัญชี (ภาคพิเศษ 3/2555)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
6692

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

6101310  โปรแกรมประยุกต์ด้านการเงินและการบัญชี


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)