6101310 โปรแกรมประยุกต์ด้านการเงินและการบัญชี (ภาคพิเศษ 3/2555)

คำอธิบายชั้นเรียน

6101310  โปรแกรมประยุกต์ด้านการเงินและการบัญชี