home6101310 โปรแกรมประยุกต์ด้านการเงินและการบัญชี (ภาคพิเศษ 3/2555)
person
6101310 โปรแกรมประยุกต์ด้านการเงินและการบัญชี (ภาคพิเศษ 3/2555)

ผู้สอน
อาจารย์ประพนธ์ เด่นดวง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 วันที่แล้ว

ชื่อวิชา
6101310 โปรแกรมประยุกต์ด้านการเงินและการบัญชี (ภาคพิเศษ 3/2555)

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
6692

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

6101310  โปรแกรมประยุกต์ด้านการเงินและการบัญชี


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)