ภาวะผู้นำ

คำอธิบายชั้นเรียน

 ภาวะผู้นำ เป็นวิชาที่กล่าวถึงทฤษฎี รูปแบบ คุณลักษณะของผู้นำที่ดี