เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

บธ 3003202 การจัดการธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ 3/2555)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

 ศึกษาการใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือในการจัดการงานบุคคล การเงิน การประกันภัย การโรงแรม โรงพยาบาล การธนาคารพาณิชย์ ธุรกิจการบิน การขนส่ง การผลิต การจัดการในสถาบันการศึกษา และให้มีการศึกษานอกสถานที่