homeบธ 3003202 การจัดการธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ 3/2555)
personperson_add
บธ 3003202 การจัดการธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ 3/2555)

ผู้สอน
อาจารย์ประพนธ์ เด่นดวง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 วันที่แล้ว

ชื่อวิชา
บธ 3003202 การจัดการธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ 3/2555)

หมายเลขของวิชา (Class ID)
6697

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

 ศึกษาการใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือในการจัดการงานบุคคล การเงิน การประกันภัย การโรงแรม โรงพยาบาล การธนาคารพาณิชย์ ธุรกิจการบิน การขนส่ง การผลิต การจัดการในสถาบันการศึกษา และให้มีการศึกษานอกสถานที่


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดยมูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)