เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

2027

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ศึกษาวิเคราะห์  ลักษณะของโครโมโซมที่มีหน่วยพันธุกรรมหรือยีนในนิวเคลียส  ความสำคัญของสารพันธุกรรมหรือดีเอ็นเอ  และกระบวนการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม  โรคทางพันธุกรรมที่เกิดจากความผิดปกติของยีนและโครโมโซม  ความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่น  ผลของความหลากหลายทางชีวภาพที่มีผลต่อมนุษย์ สัตว์ พืช และสิ่งแวดล้อมผลของเทคโนโลยีชีวภาพต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม  ระบบนิเวศในท้องถิ่นและความสัมพันธ์ขององค์ประกอบภายในระบบนิเวศ  การถ่ายทอดพลังงานของสิ่งมีชีวิตในรูปของห่วงโซ่อาหารและสายใยอาหาร  ความสำคัญของวัฏจักรน้ำ วัฏจักรคาร์บอนที่มีต่อระบบนิเวศ  ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงขนาดของประชากรในระบบนิเวศ  ปัญหาสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น และแนวทางในการแก้ปัญหา  แนวทางการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ  การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน และตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  การดูแลและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้  การสำรวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย  เพื่อให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ  สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ  เห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน  มีจิตวิทยาศาสตร์  จริยธรรม  คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม