เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

จริยธรรมเพื่อการประกอบอาชีพ HU 122 Vocational Ethics 3(2-2)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ศึกษาความหมาย คุณประโยชน์ ความสำคัญ แนวคิดและที่มาของจริยธรรมในวิชาชีพและอาชีพต่าง ๆ หลักจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ กฎระเบียบของจริยธรรม ความเสื่อมของจริยธรรมวิชาชีพ สภาพการณ์ จริยธรรมวิชาชีพ บรรษัทภิบาล บทบาท ภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบต่อจริยธรรมของบุคคล องค์กร สังคมและรัฐบาล การปลุกเร้าให้ตระหนักสำนึกและคิดในทางจริยธรรม เหตุผลที่ธุรกิจต้องมีจริยธรรม การเสริมสร้างจริยธรรม องค์การทางธุรกิจ