ท30202 วาทศิลป์ ม.6/2 1/2565


ผู้สอน
นางสาว สารภี สอนปลอด
เข้าสู่ระบบเมื่อ 17 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ท30202 วาทศิลป์ ม.6/2 1/2565

รหัสวิชา
66991

สถานศึกษา
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)

คำอธิบายวิชา

มีความรู้ ความเข้าใจหลักการพูด สามารถพัฒนาการพูดของตนเอง โดยมุ่งเน้นการใช้ถ้อยคำ น้ำเสียง และท่าทางที่เหมาะสม พูดได้อย่างมีเนื้อหาสาระที่น่าสนใจ ทำให้ผู้ฟังเกิดความเข้าใจ พอใจ หรือคล้ายตาม นำไปประกอบในการศึกษาวิชาชีพอื่น ดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวกับการพูดทั้งในโรงเรียนและในสังคม เป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพและใช้ในชีวิตประจำวัน ฝึกพูดต่อหน้าประชุมชนทั้งที่เป็นบรรยาย พรรณนา ชักชวนชี้แจงการอภิปรายดำเนินการอภิปราย สัมภาษณ์ โต้วาที การทำหน้าที่พิธีกรหรือโฆษก มีมารยาทในการพูด รู้จักเลือกถ้อยคำที่เหมาะสม ใช้ภาษาไทยถูกต้อง มีความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย มีความกระตือรือร้นในการศึกษาหาความรู้ อนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย มีความเป็นอยู่อย่างพอเพียง มีจิตใจที่โอบอ้อมอารีช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์และสังคม


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2565)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)