เคมีระดับม.5

รุจิดา สุขใส

หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนวิชาเคมีเกี่ยวกับ

1.  ปริมาณสารสัมพันธ์ (Stochiometry)

2.  ของแข็ง ของเหลว และแก๊ส (Solod Liquid and gas)

3.  อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี (Rate of chemical reaction)

4.  สมดุลเคมี (Chemical equilibrium)

5.  สารละลายกรดเบส (Acid - base solution)