เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

เคมีระดับม.5

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นางสาว รุจิดา สุขใส

หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา

ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

เป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนวิชาเคมีเกี่ยวกับ

1.  ปริมาณสารสัมพันธ์ (Stochiometry)

2.  ของแข็ง ของเหลว และแก๊ส (Solod Liquid and gas)

3.  อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี (Rate of chemical reaction)

4.  สมดุลเคมี (Chemical equilibrium)

5.  สารละลายกรดเบส (Acid - base solution)