1201202(7)Models and Application in Management Science

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชานี้มีเนื้อหาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์เชิงปริมาณในการจัดการกับปัญหาต่างๆได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยใช้วิธีการอย่างเป็นระบบ(System Approach) ใช้ตัวแบบทางคณิตศาสตร์หรือวิธีการทางสถิติในการวิเคราะห์ และกำหนดเป้าหมายของการตัดสินใจที่เหมาะสม