home1201202(7)Models and Application in Management Science
personperson_add
1201202(7)Models and Application in Management Science

ผู้สอน
Assoc.Prof. Wirat Phongsiri
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
1201202(7)Models and Application in Management Science

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
6705

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชานี้มีเนื้อหาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์เชิงปริมาณในการจัดการกับปัญหาต่างๆได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยใช้วิธีการอย่างเป็นระบบ(System Approach) ใช้ตัวแบบทางคณิตศาสตร์หรือวิธีการทางสถิติในการวิเคราะห์ และกำหนดเป้าหมายของการตัดสินใจที่เหมาะสม


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)