เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

หลักการพื้นฐานของการสื่อสารข้อมูล ตัวกลางและอุปกรณ์สำหรับการสื่อสาร การสื่อสารข้อมูลแบบอนาลอกและดิจิตอล การสื่อสารข้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์ ระบบข่ายงานแบบต่างๆ เช่นเครือข่ายระยะใกล้และเครือข่ายระยะไกล เลเยอร์ของเครือข่ายชั้นกายภาพและชั้นเชื่อมโยงข้อมูล การประยุกต์ใช้งานบนเครือข่าย

Principles of data communication. Media and devices for communication. Analog and digital data communication. Computer networks i.e. LAN and WAN. Network physical layer and data linklayer. Networks applications.