ห้องเรียนคอมพิวเตอร์สำหรับครูโรงเรียนวัดประทุมทายการาม

เกี่ยวกับชั้นเรียน

แหล่งข้อมูลในการอบรมเชิงปฏิบัติการ ตามโครงการส่งเสริมการใช้สื่อเพื่อการเรียนการสอน