homeห้องเรียนคอมพิวเตอร์สำหรับครูโรงเรียนวัดประทุมทายการาม
person
ห้องเรียนคอมพิวเตอร์สำหรับครูโรงเรียนวัดประทุมทายการาม

ผู้สอน
นาย อรุณ ศรีรัตน์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ห้องเรียนคอมพิวเตอร์สำหรับครูโรงเรียนวัดประทุมทายการาม

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
6709

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

แหล่งข้อมูลในการอบรมเชิงปฏิบัติการ ตามโครงการส่งเสริมการใช้สื่อเพื่อการเรียนการสอน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)