ห้องเรียนคอมพิวเตอร์สำหรับครูโรงเรียนวัดประทุมทายการาม

คำอธิบายชั้นเรียน

แหล่งข้อมูลในการอบรมเชิงปฏิบัติการ ตามโครงการส่งเสริมการใช้สื่อเพื่อการเรียนการสอน