พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และการตลาดดิจิทัล (Electronics Commerce and Digital Marketing)


Teacher
นางสาว ทิพวรรณ มีพึ่ง
Current sign in at 2 days ago

Title
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และการตลาดดิจิทัล (Electronics Commerce and Digital Marketing)

Class ID
67091

Standard Class Code
0405113

School
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ

Description

โครงสร้างพื้นฐานของระบบการค้าอิเล็กทรอนิกส์ การจัดการทางธุรกิจรูปแบบใหม่ รูปแบบการค้าอิเล็กทรอนิกส์ การจัดตั้งเว็บไซต์ รูปแบบการชำระเงินออนไลน์ รูปแบบเงินดิจิทัล หลักการของการตลาดดิจิทัล เทคนิคการทำการตลาดออนไลน์ ระบบความปลอดภัย กฎหมายที่เกี่ยวข้องปัญหาอุปสรรค์ของระบบการค้าอิเล็กทรอนิกส์ แนวโน้มเทคโนโลยีการค้าอิเล็กทรอนิกส์ จริยธรรมและจรรยาบรรณของการทำพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2565)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)