การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ (Information System Analysis and Design)


Teacher
นางสาว ทิพวรรณ มีพึ่ง
Current sign in at 2 days ago

Title
การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ (Information System Analysis and Design)

Class ID
67094

Standard Class Code
0405221

School
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ

Description

ความรู้เบื้องต้นของระบบและองค์ประกอบของระบบ รูปแบบกระบวนการพัฒนาระบบ การวิเคราะห์ความต้องการ การศึกษาความเป็นไปได้ แผนภาพแสดงแบบจำลองระบบ การสร้างซอฟต์แวร์ต้นแบบ การพัฒนาระบบ การทดสอบและการนำไปสู่การปฏิบัติงานจริง เอกสารทางเทคนิคของการออกแบบ กรณีศึกษาระบบงานทางธุรกิจ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2565)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)