การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ (Information System Analysis and Design)


Pengajar
นางสาว ทิพวรรณ มีพึ่ง
Waktu masuk saat ini pada 2 hari ago

Keterangan
การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ (Information System Analysis and Design)

Nomor Identifikasi Kelas
67094

Kode Kelas
0405221

Sekolah
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ

Keterangan

ความรู้เบื้องต้นของระบบและองค์ประกอบของระบบ รูปแบบกระบวนการพัฒนาระบบ การวิเคราะห์ความต้องการ การศึกษาความเป็นไปได้ แผนภาพแสดงแบบจำลองระบบ การสร้างซอฟต์แวร์ต้นแบบ การพัฒนาระบบ การทดสอบและการนำไปสู่การปฏิบัติงานจริง เอกสารทางเทคนิคของการออกแบบ กรณีศึกษาระบบงานทางธุรกิจ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2565)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)