การคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)


ผู้สอน
นางสาว ทิพวรรณ มีพึ่ง
เข้าสู่ระบบเมื่อ ประมาณ 1 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
การคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)

รหัสวิชา
67095

รหัสวิชาของสถานศึกษา
0405446

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ

คำอธิบายวิชา

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกระบวนการคิด ประเภทของการคิด แนวคิดพื้นฐานของกระบวนการคิดเชิงออกแบบ การศึกษาพฤติกรรมกลุ่มเป้าหมาย เครื่องมือในการนิยามปัญหาด้วยการระดมความคิด แผนผังความคิด การสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม กระบวนการสร้างสรรค์ความคิด การสร้างต้นแบบและการสร้างแบบจำลอง (prototype) เพื่อสื่อสารแนวคิดที่ดีที่สุด การทดสอบแนวคิดและต้นแบบ ตัวอย่างการบูรณาการความรู้ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีกับกระบวนการคิดเชิงออกแบบเพื่อแก้ไขปัญหา


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books