จิตวิทยาผู้สูงอายุ

คำอธิบายชั้นเรียน

พื้นฐานแนวคิดของจิตวิทยาและผู้สูงอายุ พัฒนาการของมนุษย์ ปัจจัยที่ส่งผลต่อพัฒนาการของมนุษย์ พัฒนาการทางร่างกาย สังคม อารมณ์ และสติปัญญาในวัยสูงอายุ ระบบครอบครัว, สมาชิกครอบครัว บทบาทและหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัวและสังคมที่มีต่อการช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ วารสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับจิตวิทยาผู้สูงอายุ