homeจิตวิทยาผู้สูงอายุ
personperson_add
จิตวิทยาผู้สูงอายุ

ผู้สอน
นาง สรินฎา ปุติ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
จิตวิทยาผู้สูงอายุ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
6714

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

พื้นฐานแนวคิดของจิตวิทยาและผู้สูงอายุ พัฒนาการของมนุษย์ ปัจจัยที่ส่งผลต่อพัฒนาการของมนุษย์ พัฒนาการทางร่างกาย สังคม อารมณ์ และสติปัญญาในวัยสูงอายุ ระบบครอบครัว, สมาชิกครอบครัว บทบาทและหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัวและสังคมที่มีต่อการช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ วารสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับจิตวิทยาผู้สูงอายุ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)