เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

จิตวิทยาผู้สูงอายุ

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

พื้นฐานแนวคิดของจิตวิทยาและผู้สูงอายุ พัฒนาการของมนุษย์ ปัจจัยที่ส่งผลต่อพัฒนาการของมนุษย์ พัฒนาการทางร่างกาย สังคม อารมณ์ และสติปัญญาในวัยสูงอายุ ระบบครอบครัว, สมาชิกครอบครัว บทบาทและหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัวและสังคมที่มีต่อการช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ วารสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับจิตวิทยาผู้สูงอายุ