AIS Controls and Audit 1/56

คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับรายวิชา Accounting Information System Controls and Audit 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556