ฟิสิกส์ ม.๕

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นเรียนนี้เหมาะสำหรับนักเรียนที่เรียนฟิสิกส์พื้นฐานในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ เพื่อศึกษาหาความรู้ล่วงหน้า ฝึกทำแบบฝึกหัด ตรวจสอบคะแนน และปรึกษาครูผู้สอนและเพื่อนร่วมชั้นเรียนอื่นๆเพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้และตรวจสอบความเข้าใจ โดยสามารถติดต่อเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา และทุกโอกาส เป็นการเปิดโอกาสสู่การเรียนรู้อย่างทั่วถึง