เรียนรู้ภาษาอังกฤษกับครูฐา

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นห้องเรียนที่เปิดกว้าง ไม่จำกัด อายุ เพศ ระดับการศึกษาของสมาชิก มีกิจกรรมการเรียนแบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกัน