อินเทอร์เน็ตในงานธุรกิจ รหัส 20204-2101 (1/2565)


Teacher
นาย อัซมัน ดรอแม
Current sign in at about 2 hours ago

Title
อินเทอร์เน็ตในงานธุรกิจ รหัส 20204-2101 (1/2565)

Class ID
67235

School
วิทยาลัยการอาชีพเบตง

Description
  1. รหัสวิชา : 20204 – 2101

  2. ชื่อวิชา : อินเทอร์เน็ตในงานธุรกิจ

  3. จำนวนหน่วยกิต 2 หน่วยกิต 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

  4. ระดับรายวิชา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

  5. จุดประสงค์รายวิชา 1. เข้าใจเกี่ยวกับหลักการของอินเทอร์เน็ต 2. เข้าใจเกี่ยวกับการขายสินค้าบนอินเทอร์เน็ต (E-commence) 3. สามารถใช้อินเทอร์เน็ตในการสืบค้นข้อมูล (Search engine) 4. สามารถประยุกต์ใช้อินเทอร็เน็ตในงานธุรกิจ 5. เพื่อให้มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ด้วยความละเอียดรอบคอบและถูกต้อง

  6. สรรถนะรายวิชา 1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการของอินเทอร์เน็ต 2. แสดงความรู้เกี่ยวกับการขายสินค้าบนอินเทอร์เน็ต (E-commence) 3. ใช้อินเทอร์เน็ตในการสืบค้นข้อมูล (Search engine) 4. ประยุกต์ใช้อินเทอร์เน็ตเพื่องานธุรกิจ

  7. คำอธิบายรายวิชา ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ หลักการของอินเทอร์เน็ต การขายสินค้าบนอินเทอร์เน็ต (E-commence) การใช้อินเทอร์เน็ตในการสืบค้นข้อมูล (Search engine) การประยุกต์ใช้อินเทอร์เน็ตเพื่องานธุรกิจ และการทำธุรกิจออนไลน์


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2565)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)