Thesis 1

คำอธิบายชั้นเรียน

การเขียนและการเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ การวิเคราะห์วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะทำวิทยานิพนธ์ การเสนอระเบียบวิธีการวิจัย และวิธีการสร้างและพัฒนาเครื่องมือเพื่อการทำวิจัยสำหรับวิทยานิพนธ์