homeThesis 1
personperson_add
Thesis 1

ผู้สอน
person
รศ.ดร. ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
Thesis 1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
6727

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

การเขียนและการเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ การวิเคราะห์วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะทำวิทยานิพนธ์ การเสนอระเบียบวิธีการวิจัย และวิธีการสร้างและพัฒนาเครื่องมือเพื่อการทำวิจัยสำหรับวิทยานิพนธ์


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)