Thesis 1

เกี่ยวกับชั้นเรียน

การเขียนและการเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ การวิเคราะห์วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะทำวิทยานิพนธ์ การเสนอระเบียบวิธีการวิจัย และวิธีการสร้างและพัฒนาเครื่องมือเพื่อการทำวิจัยสำหรับวิทยานิพนธ์