homeThesis 1
person
Thesis 1

ผู้สอน
รศ.ดร. ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 วันที่แล้ว

ชื่อวิชา
Thesis 1

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
6727

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

การเขียนและการเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ การวิเคราะห์วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะทำวิทยานิพนธ์ การเสนอระเบียบวิธีการวิจัย และวิธีการสร้างและพัฒนาเครื่องมือเพื่อการทำวิจัยสำหรับวิทยานิพนธ์


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)