homeการบริหารจัดการชั้นเรียน
personperson_add
การบริหารจัดการชั้นเรียน

ผู้สอน
person
ดร. ประกอบ ใจมั่น
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การบริหารจัดการชั้นเรียน

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
673

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

คำอธิบายของรายวิชา

ทฤษฎีและหลักการบริหารจัดการ  การคิดอย่างเป็นระบบ  ภาวะผู้นำทางการศึกษา  การทำงานเป็นทีม การเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กร  มนุษยสัมพันธ์ในองค์กร  การติดต่อสื่อสารในองค์กร  การจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ  การบริหารจัดการในห้องเรียน  การเขียนโครงการและการบริหารจัดการ  โครงการเพื่อพัฒนานักเรียนและสถานศึกษา  การวางแผนคุณภาพการศึกษา  การจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการประเมินคุณภาพการศึกษา


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)