การบริหารจัดการชั้นเรียน


ผู้สอน
ดร. ประกอบ ใจมั่น
เข้าสู่ระบบเมื่อ มากกว่า 5 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
การบริหารจัดการชั้นเรียน

รหัสวิชา
673

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

คำอธิบายวิชา

คำอธิบายของรายวิชา

ทฤษฎีและหลักการบริหารจัดการ  การคิดอย่างเป็นระบบ  ภาวะผู้นำทางการศึกษา  การทำงานเป็นทีม การเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กร  มนุษยสัมพันธ์ในองค์กร  การติดต่อสื่อสารในองค์กร  การจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ  การบริหารจัดการในห้องเรียน  การเขียนโครงการและการบริหารจัดการ  โครงการเพื่อพัฒนานักเรียนและสถานศึกษา  การวางแผนคุณภาพการศึกษา  การจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการประเมินคุณภาพการศึกษา


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books