เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การบริหารจัดการชั้นเรียน

เกี่ยวกับชั้นเรียน

คำอธิบายของรายวิชา

ทฤษฎีและหลักการบริหารจัดการ  การคิดอย่างเป็นระบบ  ภาวะผู้นำทางการศึกษา  การทำงานเป็นทีม การเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กร  มนุษยสัมพันธ์ในองค์กร  การติดต่อสื่อสารในองค์กร  การจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ  การบริหารจัดการในห้องเรียน  การเขียนโครงการและการบริหารจัดการ  โครงการเพื่อพัฒนานักเรียนและสถานศึกษา  การวางแผนคุณภาพการศึกษา  การจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการประเมินคุณภาพการศึกษา