การบริหารจัดการชั้นเรียน

คำอธิบายชั้นเรียน

คำอธิบายของรายวิชา

ทฤษฎีและหลักการบริหารจัดการ  การคิดอย่างเป็นระบบ  ภาวะผู้นำทางการศึกษา  การทำงานเป็นทีม การเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กร  มนุษยสัมพันธ์ในองค์กร  การติดต่อสื่อสารในองค์กร  การจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ  การบริหารจัดการในห้องเรียน  การเขียนโครงการและการบริหารจัดการ  โครงการเพื่อพัฒนานักเรียนและสถานศึกษา  การวางแผนคุณภาพการศึกษา  การจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการประเมินคุณภาพการศึกษา