homeการบริหารจัดการชั้นเรียน
person
การบริหารจัดการชั้นเรียน

ผู้สอน
ดร. ประกอบ ใจมั่น
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
การบริหารจัดการชั้นเรียน

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
673

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

คำอธิบายของรายวิชา

ทฤษฎีและหลักการบริหารจัดการ  การคิดอย่างเป็นระบบ  ภาวะผู้นำทางการศึกษา  การทำงานเป็นทีม การเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กร  มนุษยสัมพันธ์ในองค์กร  การติดต่อสื่อสารในองค์กร  การจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ  การบริหารจัดการในห้องเรียน  การเขียนโครงการและการบริหารจัดการ  โครงการเพื่อพัฒนานักเรียนและสถานศึกษา  การวางแผนคุณภาพการศึกษา  การจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการประเมินคุณภาพการศึกษา


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)