Class BA 3003305 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

นักศึกษาสามารถเข้ามาเรียนผ่านห้องเรียนแบบ Classstart ได้ตลอดเวลาค่ะ