ห้องเรียนครูชาญ ป.๔-๖

คำอธิบายชั้นเรียน

 ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖