ครูศักดิ์สิทธิ์ ชยาภรณ์มงคล (ม.ปลาย)


Teacher
ครู กศน.ตำบล/ศรช.
Current sign in at 3 days ago

Title
ครูศักดิ์สิทธิ์ ชยาภรณ์มงคล (ม.ปลาย)

Class ID
67342

School

Description

นักศึกษาระดับ ม.ปลาย กศน.ตำบลเวียงใต้ ของครู ศักดิ์สิทธิ์ ชยาภรณ์มงคล โดยได้ทำการวิเคราะห์ความยากง่ายร่วมกับนักศึกษาและระดับความสนใจที่ต้องการเรียนของนักศึกษา


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2565)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)