3093205 โครงงานทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3-64-1-65


Teacher
ผศ. ชัยวิทย์ ถิระวณัฐพงศ์
Current sign in at about 2 hours ago

Title
3093205 โครงงานทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3-64-1-65

Class ID
67350

Standard Class Code
3094201

School
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

Description

3(3-0-9)


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2565)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)