ว32101-วิทยาศาสตร์กายภาพ 5/4 ครู-นักเรียน


ผู้สอน
นาย วิเชียร ไชยโชติ
เข้าสู่ระบบเมื่อ ประมาณ 2 เดือน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ว32101-วิทยาศาสตร์กายภาพ 5/4 ครู-นักเรียน

รหัสวิชา
67397

รหัสวิชาของสถานศึกษา
ว32101

สถานศึกษา
โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม

คำอธิบายวิชา

ศึกษาเกี่ยวกับ ธาตุและสารประกอบ แบบจำลองอะตอม อนุภาคมูลฐาน สัญลักษณ์นิวเคลียร์และไอโซโทป สมบัติของธาตุในตารางธาตุ การเกิดพันธะโคเวเลนต์ การเขียนสูตรของสารโคเวเลนต์ สภาพขั้วโมเลกุล แรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุล การเกิดสารประกอบไอออนิก การเขียนสูตรของสารประกอบไอออนิก สารละลายอิเล็กโทรไลต์และสารละลายนอนอิเล็กโทรไลต์ สารประกอบอินทรีย์ประเภทไฮโดรคาร์บอน โครงสร้างและสมบัติของพอลิเมอร์ โครงสร้างและสมบัติของเทอร์มอพลาสติกและพลาสติกเทอร์มอเซต สูตรเคมี สมการเคมี ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ปฏิกิริยารีดอกซ์ สมบัติของสารกัมมันตรังสี โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนการสอนโครงงานฐานวิจัย (RBL) ใช้จิตตปัญญาศึกษา พัฒนาการคิดเชิงระบบ การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ การแก้ปัญหา การสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ สามารถจัดการตนเองได้ การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและมีภาวะผู้นำ การคิดขั้นสูงและนวัตกรรม การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ พร้อมทั้งการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน มีจริยธรรม คุณธรรม ค่านิยมที่เหมาะสมและเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2565)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)