homeเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
person
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา

ผู้สอน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รุจโรจน์ แก้วอุไร
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 9 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
674

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

เว็บไซต์นี้เป็นเครื่องมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)