วท 6000203 : ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ (พุธ-บ่าย-1-65-ปกติ)


Teacher
อ. ธนชัย ปฐมรัตน์
Current sign in at about 7 hours ago

Title
วท 6000203 : ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ (พุธ-บ่าย-1-65-ปกติ)

Class ID
67425

School
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

Description

ศึกษาการวิเคราะห์ความต้องการและพฤติกรรมของมนุษย์ วัตถุประสงค์ของการออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ การออกแบบโดยคำนึงถึงผู้ใช้งานเป็นหลัก กลวิธีในการสร้างปฏิสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ การประยุกต์ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปหรือสร้างซอฟต์แวร์ การประเมินผลการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)