65-1-ความฉลาดรู้ทางดิจิทัล [67436 พฤหัสบดี]


Pengajar
ผศ.ดร. สัมฤทธิ์ เสนกาศ
Waktu masuk saat ini pada sekitar 1 jam ago

Keterangan
65-1-ความฉลาดรู้ทางดิจิทัล [67436 พฤหัสบดี]

Nomor Identifikasi Kelas
67436

Sekolah
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

Keterangan

แนวคิด ความสามารถในการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีที่หลากหลายเพื่อการติดต่อสื่อสารและการทำงานร่วมกับผู้อื่น การผลิตสื่อดิจิทัลขั้นพื้นฐาน การเป็นพลเมืองในยุคดิจิทัล การปกป้องข้อมูลและภาพลักษณ์ส่วนตัว การวิเคราะห์และประเมินข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย การรู้เท่าทันภัยคุกคามทางอินเทอร์เน็ตและกลลวงทางไซเบอร์ การใช้เทคโนโลยีอย่างมีจริยธรรมและมารยาทในโลกไซเบอร์ กฎหมายที่เกี่ยวข้องและการปรับตัวในยุคดิจิทัล


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books