การพัฒนาเศรษฐกิจ1-65


ผู้สอน
ผศ.ดร. สมบัติ (Sombat) สิงฆราช (Singkharat)
เข้าสู่ระบบเมื่อ ประมาณ 5 ชั่วโมง ที่แล้ว

ชื่อวิชา
การพัฒนาเศรษฐกิจ1-65

รหัสวิชา
67453

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำอธิบายวิชา

ศึกษาการพัฒนาเศรษฐกิจ ความหมาย ขบวนการต่าง ๆ ของความจำเริญทางเศรษฐกิจ การศึกษาแบบจำลองของความจำเริญทางเศรษฐกิจ การวัดความจำเริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และผลดีผลเสียจากการพัฒนาเศรษฐกิจ ความหมายและลักษณะพื้นฐานของประเทศด้อยพัฒนา ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ ตลอดจนมาตรการในการสะสมทุนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ ภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรมและการค้ากับการพัฒนาเศรษฐกิจ ปัญหาและทางเลือกต่าง ๆ ในการจัดสรรทรัพยากรและการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books