ปวส.2/2 คอมพิวเตอร์ ปี 2556 (วิชาโปรแกรมนำเสนอและสื่อประสม)

คำอธิบายชั้นเรียน

 (วิชาโปรแกรมนำเสนอและสื่อประสม)