ปวส.2/4 คอมพิวเตอร์ ปี 2556 (วิชาโปรแกรมนำเสนอและสื่อประสม)

คำอธิบายชั้นเรียน

ปวส.2/4 คอมพิวเตอร์ ปี 2556  (วิชาโปรแกรมนำเสนอและสื่อประสม)